cart ksarrow

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke shop.pravda.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

I. Objednávka

1.  Spotrebiteľ (ďalej aj ako "kupujúci") objednáva výrobky a služby predávajúcich prostredníctvom katalógu na tejto internetovej stránke shop.pravda.sk (ďalej ako „e-shop „). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.  Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť nasledovné: 

  • Ak nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, IČO, DIČ a ak je platcom dph tak aj IČ DPH. 
  • Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou partnera - dodávateľa. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

3.  Po odoslaní objednávky klientom a po doručení objednávky predávajúcemu, bude objednávka kupujúceho spracovaná a na e-mail kupujúceho bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Objednávka bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4.  Kupujúci má právo stornovať objednávku výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúciovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

II. Dodacie lehoty

1.  Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní ak nebolo dohodnuté inak. Tovar obvykle expedujeme v priebehu 2-3 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:30 – 17:00.

2.  Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Termín dodávky alebo odberu tovaru v takomto prípade bude včas oznámený kupujúcemu.

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.  Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, zmeny menového kurzu a pod..

2.  Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej brány 24-pay, ktorá je schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenska - číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. Možnosti platby sa zobrazia pri objednávaní tovaru.

3.  Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.  Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, ktorá sa zobrazí pri objednávaní tovaru.

 

IV. Preberanie tovaru

1.  Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie objednaného tovaru nebudú akceptované.

3.  Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru/službám až uhradením plnej výšky ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a/alebo služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5.  Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho od momentu prevzatia kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

1.  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku výlučne písomnou formou (e-mailom).

2.  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s nepoškodeným a nevybaleným produktom do sídla predávajúceho, alebo na adresu podľa vzájomnej dohody na náklady a zodpovednosť kupujúcia. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať nepoškodené všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.  Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

3.  Pri dodržaní vyššie uvedených povinností predavajúci prevezme tovar späť od kupujúceho a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar a/alebo za službu, alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar a/alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.

4.  Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluv,
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu a/alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho a/alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, a/alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.  V prípade akceptovania požiadavky kupujúci na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

VI. Záruka a servis

1.
Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe produktu.

2.
Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie kupujúciských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. kupujúciom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kupujúciskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúcia alebo osoby, ktorá kupujúciovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúciovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúciovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.
Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúcia k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúcia. kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.
kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúciovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúciom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúcia vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane kupujúcia č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane kupujúcia pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,  elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 03. 10. 2014.